Drukuj

Dom Pomocy Społecznej w Rabie Niżnej jest placówką stacjonarną pobytu czasowego przeznaczoną dla dorosłych osób psychicznie chorych. Organizujemy działania mające na celu wszechstronne zaspakajanie potrzeb mieszkańców, rozwiązywanie ich żywotnych problemów w ramach szeroko pojętej opieki, jak również zapewniamy mieszkańcom pełną całodobową opiekę ich bytowania, z uwzględnieniem różnych form pielęgnacji, metod terapii, zabiegów usprawniających ruchowo oraz stosowanie podstawowych świadczeń opiekuńczych.

 

Zapewniamy:


  • zaspakajanie bieżących potrzeb mieszkańca,
  • zapewnienie bezpieczeństwa,
  • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych,
  • wytwarzanie odpowiedniego klimatu wzajemnej akceptacji, tolerancji i pozytywnych więzi między mieszkańcami i pracownikami, traktując mieszkańca jak osobę, a nie pacjenta z problemami zdrowotnymi,
  • całodobową opiekę przez wykwalifikowane zespoły terapeutyczne,

Mieszkańcy mają zapewniony regularny kontakt z kadrą specjalistyczną, w tym: z lekarzem - psychiatrą, psychologiem, pracownikami socjalnymi, terapeutami, kapelanem, prawnikiem oraz kadrą kierowniczą Domu, dyrektorem oraz innymi pracownikami.

Personel zapewnia mieszkańcom swobodne kontakty z rodziną i środowiskiem w zależności od indywidualnych potrzeb. Utrzymujemy stały kontakt z rodzinami, którym przedstawiane są zasady funkcjonowania oraz sprawy organizacyjne Domu. Kontakty te służą także wzajemnemu poznawaniu się kadry i rodzin oraz nawiązaniu bliskich kontaktów pracowników i mieszkańców z ich rodzinami.